Main Menu

ประวัติความเป็นมา

บ้านเบญจรงค์บางช้าง

    “เครื่องเบญจรงค์ บ้านเบญจรงค์บางช้าง เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545 เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านความสามารถ(เครื่องเบญจรงค์) มีการเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการการผลิต และเทคโนโลยีในการผลิตของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้าง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างในการบริการจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค์ ทางกลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างได้มีที่ปรึกษา คือ กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง และกลุ่มสตรีบางช้าง

Go to top